.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Wiadomo¶ci:.
Wargaming Zone     
Niedziela godzina 21:55,
18 listopad 2018

1812. Wojna z Rosj?
Data: Nd 23 Lis, 2008
Recenzja ksi??ki Adama Zamoyskiego, brytyjskiego historyka o polskich korzeniach

Recenzowana ksi??ka nie jest studium wojskowym, ale przedstawia zmagania wojenne od strony zwyk?ych ?o?nierzy, ukazuj?c ciekawostki ?ycia spo?ecznego.
0 komentarzy

Arkebuzerzy niemieccy Wargamera
Data: Sob 15 Lis, 2008
Trzecia z kolei recenzja dotycz?ca figurek "Wargamera" z XVII wieku

W dziale recenzje figur pojawi?a si? trzecia recenzja dotycz?ca figurek firmy "Wargamer". Tym razem s? to konni arkebuzerzy "niemieccy" z samodzielnej kompanii, tzw. freikompanii.0 komentarzy

Recenzja zestawu „pancerni z rohatynami”
Data: Sob 25 Paź, 2008
Recenzja figur 15 mm produkcji Wargamera

Figurki przeznaczone do sytemu o roboczej nazwie „Ogniem i Mieczem”, obejmuj?cego wojny Rzeczpospolitej w XVII w.
0 komentarzy

Recenzja ksi??ki o 2 Dywizji Strzelcw Spadochronowych
Data: Nd 12 Paź, 2008
Recenzja ksi??ki przedstawiaj?cej operacje niemieckich spadochroniarzy w 1943 r. na ?rdziemnomorskim TDW

Tym razem pod lup? bierzemy pozycj? wydawnictwa Adam Marsza?ek, która mog?a zosta? niezauwa?ona.0 komentarzy

Osobowo?ci z firmy Art Miniaturen
Data: Nd 21 Wrz, 2008
Bierzemy pod lup? figurki firmy Art MIniaturen

Przedmiotem recenzji s? trzy konne figurki przedstawiaj?ce genera?ów z epoki napoleo?skiej: Bulowa, Nansouty i Poniatowskiego.0 komentarzy

Czy naprawd? niezwyci??ona?
Data: Nd 21 Wrz, 2008
Ma?opolska Grupa Wargamingowa zaprasza na pokazy z husari? w roli g?wnej

Ma?opolska Grupa Wargamingowa zaprasza na seri? pokazów pod tytu?em:
„Czy naprawd? niezwyci??ona? Epizody z wojen polsko-szwedzkich XVII wieku z udzia?em husarii"
Pokazy odb?d? si? w ramach imprezy „Pola Chwa?y" na Zamku Królewskim w Niepo?omicach (27-28 wrze?nia 2008 r.) i rozgrywane b?d? w oparciu o przepisy „Constantinople to Vienna". W ramach pokazów rozgrywane b?d? epizody taktyczne (szar?e) z udzia?em husarii. Przeciwnikiem husarii ka?dorazowo b?d? jednostki armii szwedzkiej (piechota, jazda).
Celem pokazu jest analiza skuteczno?ci husarii w starciach z wojskiem naszego pó?nocnego s?siada na przestrzeni XVII wieku. Przepisy „Constantinople to Vienna" umo?liwiaj? elastyczn? klasyfikacj? oddzia?ów pod k?tem ich zdolno?ci bojowej (si?y, odporno?ci psychicznej, sprawno?ci taktycznej). Pozwala to na prawid?owe odzwierciedlenie si?y danego oddzia?u w zale?no?ci od okresu historycznego, który aktualnie jest rozgrywany.


Husaria

Pokazy podzielone b?d? na 3 cz??ci. Ka?da osadzona b?dzie w realiach innej kampanii (odpowiednio lata: 1605, 1627, 1656).
Szczegó?owy harmonogram pokazów z udzia?em publiczno?ci przedstawia si? nast?puj?co:
sobota 10.00-13.00, 15.00-19.00, niedziela 10.30-12.00.
Serdecznie zapraszamy wszystkich ch?tnych do udzia?u w pokazach. Ka?dy mo?e wcieli? si? w rol? dowódcy chor?gwi husarskiej lub pokierowa? obron? szwedzk?.
Dla najbardziej zaanga?owanych przewidziane s? nagrody...0 komentarzy

Pokazy Wargamera w Krakowie
Data: Czw 11 Wrz, 2008
Prezentacja systemu o roboczej nazwie „Ogniem i Mieczem” na Krakowskich B?oniach

W dniach 13 i 14 wrze?nia br. w Krakowie w ramach obchodów 325 rocznicy Odsieczy Wiede?skiej odb?dzie si? szereg imprez kulturalnych zwi?zanych z tym wydarzeniem historycznym. Mi?dzy innymi odb?dzie si? inscenizacja bitwy pod Wiedniem oraz triumfalny wjazd króla Jana III Sobieskiego do Krakowa.


husaria


Wargamer oraz Kieleckie Bractwo Artyleryjskie b?dzie aktywnie uczestniczy? w tych wydarzeniach. Oprócz czynnego udzia?u cz?onków Bractwa i pracowników Wargamera w planowanych inscenizacjach historycznych zorganizujemy pokazy systemu „Ogniem i Mieczem".


Pokazy systemu b?d? si? odbywa? w przerwach pomi?dzy oficjalnymi punktami programu obchodów wiede?skiej victorii. Nasze sto?y do prezentacji b?d? zlokalizowane w obozie historycznym na Krakowskich B?oniach w kwaterach Kielckiego Bractwa Artyleryjskiego.


W trakcie pokazów b?dzie mo?liwo?? porozmawiania z autorami systemu, obejrzenia grafik, modeli do gry etc.


 0 komentarzy

Koknese 1601 - czyli co by by?o gdyby...
Data: Śr 10 Wrz, 2008
Raport z bitwy litewsko-szwedzkiej

Scenariusz potyczki oparty zosta? na wydarzeniach historycznych i osadzony w realiach 1601 roku, kiedy to dosz?o w Inflantach do bitwy pod Koknese (Kokenhauzen), zako?czonej szwedzk? kl?sk?.0 komentarzy

Przepisy do ?ci?gni?cia
Data: Wt 02 Wrz, 2008
Nowy dzia? na WZ z darmowymi przepisami do ?ci?gni?cia w wersji pdf

Najwi?ksz? bol?czk? wielu pocz?tkuj?cych graczy wargamingowych jest brak dost?pu do przepisów. Dotyczy to bezpo?rednio tak?e Wargaming Zone, gdzie wiele informacji dotyczy systemu NAPOLEONIC WARFARE (NEWBURY RULES), który jednak nie by? szerzej znany. T?umaczenie i uzyskanie zgody autorów na publikacj? systemu nie by?o ?atwe, ale ostatecznie zako?czy?o si? sukcesem (wielkie dzi?ki dla tych, ktrzy zaanga?owali si? w to przedsi?wzi?cie) i teraz system - potocznie zwany przez nas NAPOLEON - jest dost?pny za darmo w formie pdf. Dodatkowo w dziale tak?e uproszczony system do rozgrywek napoleo?skich i wojny krymskiej FAST PLAY RULES for NAPOLEONIC and CRIMEAN WARGAMES (NEWBURY RULES ).


Tym samym mamy nadziej?, ?e nie b?d? to jedyne darmowe przepisy dost?pne na Wargaming Zone. Ch?tnie zamie?cimy tak?e ró?ne systemy autorskie (wargaming historyczny).


 1 komentarzy

I Mistrzostwa Polski we Flames of War (FOW)
Data: Wt 26 Sie, 2008
Turniej na Polach Chwa?y w dniach 26-28

Bardzo nas cieszy inicjatywa zorganizowania I Mistrzostw Polski w FOW na najbli?szych Polach Chwa?y w dniach 26-28 wrze?nia 2008. Tym bardziej, ?e w organizacj? s? w??czone konkuruj?ce ze sob? na co dzie? podmioty zajmuj?ce si? obecnie sprzeda?? systemu: Sfan z Wroc?awia i Wargamer (Warszawa, Radom, Kielce). Mamy nadziej?, ?e po??czenie entuzjazmu i pracy organizacyjnej w?o?onej w realizacj? pomys?u przez Sfana oraz wieloletnie do?wiadczenie Wargamera w prowadzeniu rozmaitych zawodów i prezentacji wargamingowych stworzy now? jako?? w realizacji podobnych pomys?ów w Polsce. Niezale?ni, zewn?trzni s?dziowie (z W?och i Czech), b?d?cy jednocze?nie do?wiadczonymi graczami, maj? dodatkowo zapewni? maksimum obiektywno?ci i profesjonalizmu.


Inicjatywa po??czenia si? ró?nych podmiotów zaanga?owanych w promocj? FOW to dobry znak dla ca?ego ?rodowiska zwi?zanego z wargamingiem. Pokazuje bowiem, ?e konkurencja pomi?dzy firmami nie zawsze musi oznacza? walk?, a podobne zachowania sprzyjaj? dalszemu rozwojowi i promocji wargamingu w Polsce. Chylimy czo?a przed dojrza?o?ci? decydentów we wspomnianych firmach i ze swej strony ze wszystkich si? obiecujemy wspiera? podobne inicjatywy.


Redakcja Wargaming Zone0 komentarzy