.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Wiadomo¶ci:.
Wargaming Zone     
Niedziela godzina 21:27,
18 listopad 2018

Scenariusz - fikcyjna bitwa pod Nossen 1813 r.
Data: Śr 02 Lut, 2011
Asymetryczny scenariusz z epoki napoleo?skiej, przygotowany dla systemu Napoleonic Newbury Rules

Scenariusz zosta? rozegrany w Niepo?omicach 8 stycznia 2011 r. Wzbudzi? spore emocje i by? komentowany na forum.1 komentarzy

The Ghost of Cannae
Data: Sob 29 Sty, 2011
Recenzja ksi??ki pira Roberta L. O'Connella wydanej przez Random House

Wojna punicka i bitwa pod Kannami wci?? rozpalaj? zbiorow? wyobra?ni?. The Ghost of Cannae to pozycja z ubieg?ego roku.0 komentarzy

WALNE ZEBRANIE Stowarzyszenia Mi?o?nikw Historii Wojskowo?ci POLA CHWA?Y
Data: Czw 13 Sty, 2011
Plany na rok 2011

Wszystkich, którzy pragn? czynnie w??czy? si? w tworzenie niepo?omickich Pól Chwa?y oraz warszawskiego Grenadiera, zapraszamy na nadzyczajne WALNE ZEBRANIE Stowarzyszenia Mi?o?ników Historii Wojskowo?ci POLA CHWA?Y.


Termin: 22.01.2011 (sobota) o godzinie 12.00.
Miejsce- Zamek Królewski w Niepo?omicach.


B?dzie to czas omówienia naszych pomys?ów i planów na rok 2011, przyj?cia nowych cz?onków oraz podzia?u zada? statutowych pomi?dzy poszczególne osoby.


W imieniu Zarz?du
Robert Kowalski0 komentarzy

Nowe zdj?cia w galerii
Data: Śr 29 Gru, 2010
Do galerii dodali?my seri? nowych zdj??

Do galerii dodali?my nowe zdj?cia z okresu wojen napoleo?skich (przygotowanych do gry na systemie LFS) firmy AB Eureka 15 mm (w rzeczywisto?ci 18 mm). Figurki z kolekcji Rafa?a Kondratowicza.0 komentarzy

Ramillies 1706
Data: Pon 06 Gru, 2010
Recenzja ksi??ki Rafa?a Radziwonka

Kilku s?ów o pozycji z serii Historyczne Bitwy.0 komentarzy

Talavera de la Reyna 2010
Data: Nd 28 Lis, 2010
Obszerna relacja opowiada o przebiegu i atmosferze tego niezwyk?ego spotkania

13-14.11.2010 w Pradze (Republika Czeska) spotka?o si? kilkunastu graczy z ca?ej Europy, by stoczy? ponownie bitw? pod Talavera de la Reyna. AAR po tej du?ej bitwiy rozegranej w realiach kampanii hiszpa?skiej 1810 roku, któr? rozegrano na przepisach General de Brigade z udzia?em licznego, mi?dzynarodowego towarzystwa.0 komentarzy

Statut Stowarzyszenia Mi?o?nikw Historii Wojskowo?ci Pola Chwa?y
Data: Sob 27 Lis, 2010
Stowarzyszenie Mi?o?nikw Historii Wojskowo?ci Pola Chwa?y opublikowa?o swj statut

Stowarzyszenie Mi?o?ników Historii Wojskowo?ci "Pola Chwa?y" jest dobrowolnym, samorz?dnym i trwa?ym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, dzia?aj?cym na podstawie ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach oraz prezentowanego Statutu. Zainteresowanych przyst?pieniem do Stowarzyszenia i rozwijaniem w?asnych pomys?ów w ramach naszego projektu prosimy o zapoznanie si? z tre?ci? Statutu i kontakt poprzez adres polachwaly@wargaming.pl0 komentarzy

Stowarzyszenie mi?o?nikw historii wojskowo?ci "Pola Chwa?y"
Data: Sob 20 Lis, 2010
Stowarzyszenie zosta?o oficjalnie zarejestrowane

Z rado?ci? chcieliby?my oficjalnie og?osi?, ?e 9 listopada 2010 roku w Krajowym Rejestrze S?dowym, w rejestrze stowarzysze? pod numerem 0000369920, wpisano STOWARZYSZENIE MI?O?NIKÓW HISTORII WOJSKOWO?CI "POLA CHWA?Y". Tym samym grono entuzjastów zainteresowanych wargamingiem, grami planszowymi, modelarstwem i rekonstrukcj? historyczn?- wspó?twórców konwentów Pola Chwa?y i Grenadier- zyska?o osobowo?? prawn? i nowe mo?liwo?ci dzia?ania.


Dzielimy si? t? rado?ci? i zapraszamy do wspó?pracy wszystkich ch?tnych, którzy jak my s? mi?o?nikami historii wojskowo?ci w jej dowolnej formie. O terminie najbli?szego walnego spotkania cz?onków stowarzyszenia oraz osób, chc?cych po??czy? z nami wysi?ki w dalszym rozwijaniu naszych projektów i pasji, poinformujemy na pocz?tku grudnia.


Zarz?d Stowarzyszenia i Redakcja WZ2 komentarzy

Fedaini Saddama
Data: Czw 21 Paź, 2010
Fanatyczna i najbardziej bitna formacja Saddama Hussajna

Wywiad USA nie doceni? znaczenia jakie w kampanii „Iraqi Freedom" mog? odegra? formacje paramilitarne, a zw?aszcza fanatyczne oddzia?y fedainów. Dopiero w czasie trwania kampanii spostrze?ono b??d i zmieniono taktyk?.0 komentarzy

Diorama K?uszyna w MWP w Warszawie
Data: Sob 09 Paź, 2010
Fotogaleria dioramy

Gar?? zdj?? dioramy z okazji wystawy 400-lecia victorii k?uszy?skiej.0 komentarzy