.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Wiadomo¶ci:.
Wargaming Zone     
Niedziela godzina 22:19,
18 listopad 2018

Zwyci?zca spod ?y?yna. Genera? Micha? Heidenreich – Kruk
Data: Sob 25 Kwi, 2009
Recenzja biografii jednego z czo?owych dowdcw powstania styczniowego

Po d?u?szym zastoju na WZ prezentujemy recenzj? ksi??kow?, biografi? zwyci?zcy spod ?y?yna z sierpnia 1863 r.0 komentarzy

Testowanie zasad Ogniem i Mieczem
Data: Wt 03 Mar, 2009
Wargamer zaprasza na testy swoich zasad systemu OiM

W imieniu Wargamera zapraszamy na pokaz systemu Ogniem i Mieczem (XVII wiek), który odb?dzie si? w czwartek 5 marca o godz. 16, w siedzibie sklepu Wargamera w Warszawie, przy ulicy Wilczej 62.


Pokaz ma na celu sprawdzenie przyst?pno?ci napisanych przez Wargamera zasad OiM, dlatego uczestnicy proszeni s? o zapoznanie si? z zasadami gry znajduj?cymi si? w sekcji download na stronie Wargamera. Dodatkowo na
pokazie gracze b?d? mogli zapozna? si? z projektowanym systemem konstrukcji armii i rozgrywania star?, który najprawdopodobniej zast?pi klasyczny system punktowy. B?dzie te? okazja porozmawia? z twórcami gry i dowiedzenia si? o planowanych nowo?ciach. Natomiast w pi?tek 6 marca o 16, w tym samym miejscu odb?dzie si? pokaz gry Warmaster Ancients, po??czony z nauk? gry. Na graczy czekaj? do wyboru armie rzymska, macedo?ska, achemenidzka i sasanidzka.0 komentarzy

Wojska cesarskie w Polsce 1657-1660
Data: Sob 21 Lut, 2009
Artyku? omawia dzia?ania posi?kowego korpusu austriackiego na terenie Rzeczypospolitej

Dzia?ania posi?kowego korpusu austriackiego na terenie Rzeczypospolitej nie by?y bynajmniej pasmem cesarskich sukcesów, chocia? bez w?tpienia Austriacy przyczynili si? do zaj?cia Krakowa w 1657 r. Potem jednak?e nie bardzo chcieli opu?ci? tereny Rzeczypospolitej, podczas gdy Polacy ponosili koszty utrzymania cesarskiego korpusu, które by?y bardzo uci??liwe.0 komentarzy

Podr?cznik do gry Trafalgar
Data: Sob 14 Lut, 2009
Sklep Wargamer rozpocz?? przedsprzeda? podr?cznika

Sklep Wargamer rozpocz?? przedsprzeda? podr?cznika do morskiej gry bitewnej osadzonej w realiach napoleo?skich - Trafalgar, wydanej przez Warhammer Historical. System jest dostosowany do modeli ?aglowców w skali 1/1200. Cena podr?cznika w przedsprzeda?y to 110 z?, pó?niej wynosi? b?dzie 120 z?.

Trafalgar powinien by? dost?pny na prze?omie lutego i marca. Egzemplarze zamówione w przedsprzeda?y b?d? rozsy?ane do klientów jak tylko nadejdzie
dostawa.

Bli?sze informacje, fragmenty podr?cznika i karty okr?tów dost?ne s? na stronie wydawcy.0 komentarzy

Walmojza po raz drugi
Data: Nd 01 Lut, 2009
Raport z bitwy litewsko-szwedzkiej rozgrywanej w systemie „Wojna przez wieki”

Scenariusz rozgrywki by? lu?no oparty na rzeczywistej bitwie litewsko-szwedzkiej stoczonej pod Walmojz? w 1626 r.0 komentarzy

Pospolite ruszenie Wargamera
Data: Czw 29 Sty, 2009
Recenzja figurek Wargamera do XVII wieku

Recenzja zestawu figurek firmy Wargamer.0 komentarzy

Kampania napoleo?ska z lat 2005 i 2006, cz I
Data: Sob 24 Sty, 2009
W pierwszym artykule z serii przedstawiony zosta? scenariusz kampanii osadzonej w realiach 1813 roku. Kolejne b?d? po?wi?cone przebiegowi samej kampanii.

Wst?p, do mocno spó?nionej, serii artyku?ów opisuj?cych przebieg kampanii napoleo?skiej rozgrywanej w 2005 i 2006 roku. Mimo up?ywu czasu zdecydowali?my si? na prezentacj? raportu po kampanii, ku przyjemno?ci graczy (przez kampani? przewin??o si? w sumie 14 osób!) i osób postronnych.
1 komentarzy

II Weekend historyczny we Wroc?awiu
Data: Sob 10 Sty, 2009
Zaproszenie na wargamingowo-historyczn? imprez? styczniow? (23-25) do Wroc?awia

W imieniu organizatorów zapraszamy wszystkich mi?o?ników historii, wargamingu, gier historycznych na II Weekend Historyczny, który odb?dzie si? we Wroc?awskiej Pracowni Fantastycznej w terminie 23-25 stycznia. Podczas imprezy odb?d? si? wyk?ady z zakresu historii wojskowo?ci, pokazy, prezentacje gier, turnieje i konkursy. Wst?p na imprez? jest bezp?atny. Ka?dy zainteresowany b?dzie móg? zagra? np. Flames of War, Wahammera historycznego lub w strategiczne gry planszowe: Tide of Iron, Wings of War, Memoire 44 i inne. Dok?adny plan imprezy podajemy poni?ej.Pi?tek 23 stycznia
19.00 - 2.00 - Barbarzy?cy kontra Cywilizacja Warhammer Ancient Battle, Mega bitwa, ka?dy mo?e si? do niej do??czy? i wzi?? udzia? po jednej z dwóch stron - barbarzy?ców - sojusz Germanów, Galów i Brytów lub Cywilizacji - g?ównie wojska Rzymu wspierane kontyngentem Greków.
17.00 - Tide of Iron - prezentacja, nauka gry a potem rozgrywka w drugowojenn? gr? planszow? Tide of Iron
19.00 - Memoire 44 - prezentacja, nauki gry a potem rozgrywka w kolejn? drugowojenn? gr? planszow? - Memoire 44
19.00-2.00 - Wieczór Planszowy, którego tematem przewodnik s? historyczne planszówki i strategie.


Sobota 24 stycznia
10.00-11.30 - Saraceni kontra Krzy?owcy - Warhammer Ancient Battle - Saraceni oblegaj? zamek Krzy?owców, lecz nadci?ga ju? odsiecz krzy?owców.
11.00-12.00 - Wings of War - prezentacja gry planszowej
11.30 - 12.30 - Wyk?ad o spadochroniarzach brytyjskich podczas II W?
12.00 - 13.00 - Memoire 44 - prezentacja gry planszowej
12.30-13.00 - Prezentacja systemu Flames of War
12.30-15.30 - Minikampania Flames of War - 4 sto?y, ci?g po??czonych bitw, my zapewniamy scenariusz, figurki do grania, zapraszamy!
14.00-16.00 - Tide of Iron - prezentacja gry planszowej
15.30-16.30 - Wyk?ad na temat niemieckiego sprz?tu wojskowego i niemieckiej my?li technologicznej podczas II W?


Niedziela 25 stycznia
11.00-12.00 - Konkurs wiedzy o II W?
12.00-18.00 - Turniej Flames of War - armie za 1500 punktów

Wi?cej informacji na www.pracownia.sfan.pl
Je?eli masz jaki? pomys?, chcia?by? przynie?? i pokaza? jak?? gr? lub w jakikolwiek sposób uatrakcyjni? imprez? - pisz: andrzej@sfan.pl


W imieniu organizatorów zapraszamy!0 komentarzy

Wojna Yom Kippur
Data: Sob 20 Gru, 2008
Krtka recenzja nowo?ci wydawnictwa AJ-Press

Na rynku pojawi?a si? kolejna pozycja po?wi?cona wojnom izraelsko-arabskim.0 komentarzy

Le Feu Sacre
Data: Wt 02 Gru, 2008
Opis systemu bitewnego z okresu napoleo?skiego

Le feu Sacre - „?wi?ty Ogie?"- przepisy do bitew z okresu napoleo?skiego na poziomie korpusu, edycja 2. Opis systemu oraz kilka porad praktycznych autora opisu...0 komentarzy