.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Artykuł - Grunsdorf 1945:.
Wargaming Zone     
Czwartek godzina 02:31,
18 paĽdziernik 2018

Grunsdorf 1945
Data: Nd 02 Lip, 2006
Autor: Pawe? Zatryb
Scenariusz zosta? przygotowany dla potrzeb systemu „G.I. Commander”. Rozgrywka prowadzona jest w realiach frontu wschodniego w kwietniu 1945 r.

1. Informacje oglne

2. Sytuacja taktyczna – wy??cznie dla strony rosyjskiej

3. Sytuacja taktyczna – wy??cznie dla strony niemieckiej1. Informacje oglne

Sytuacja:

Jest godzina 05.55. dnia 02 kwietnia 1945 r. Rosyjska ofensywa w szybkim tempie zbli?a si? do Wiednia. Do miasta pod??aj? te? rozbite oddzia?y 6 Armii Pancernej SS. Oddzia?y obu stron prowadz? swoisty wy?cig do stolicy Austrii d???c do uchwycenia przepraw przez liczne rzeki w celu powstrzymania (Niemcy) lub zablokowania (Rosjanie) przeciwnika.

Teren:

Rzeka Leithe p?ynie na danym odcinku z zachodu na wschd. Jej szeroko?? wynosi oko?o 100 metrw. Kamienny most po?o?ony w pobli?u wsi Grunsdorf ma razem z wiaduktem d?ugo?? oko?o 250 metrw. Z uwagi na podmok?y teren (obszary zalewowe) ci?gn?cy si? wzd?u? rzeki, po obu stronach droga biegnie na d?ugo?ci oko?o 300 metrw po grobli. Na po?udniowym brzegu po zako?czeniu grobli droga rozwidla si?: g?wny trakt biegnie na po?udnie przecinaj?c pasmo niskich wzgrz, a odnoga przechodz?ca w drog? gruntow? biegnie w kierunku S – E nikn?c w rzadkim lesie.

Na p?nocnym brzegu po zej?ciu z grobli g?wny trakt po prawej stronie mija wie? Grunsdorf, a po lewej las (cz??ciowo o g?stym poszyciu) o rozmiarach oko?o 300 x 800 m. We wsi dominuj? murowane domy i zabudowania gospodarcze. W Grunsdorf szosa krzy?uje si? z traktem biegn?cym wzd?u? rzeki w kierunku wschodnim, ktry niknie w lesie w rejonie do?? wysokiego wzgrza przylegaj?cego do obszarw zalewowych. Na obszarach zalewowych s? gdzieniegdzie ma?e laski lub k?py drzew ograniczaj?ce widoczno?? z kierunku N – W. Od p?nocy teren ograniczaj? ?agodne wzgrza i rzadkie lasy dochodz?ce na zachodzie do terenw zalewowych. Na ca?ym obszarze pomi?dzy wsi? a lasami na p?nocy znajduj? si? ma?e gospodarstwa otoczone polami uprawnymi.

Obja?nienia:

KZ – krtki zasi?g. Faktor si?y ognia dru?yny piechoty na krtkim dystansie.

DZ – daleki zasi?g. Faktor si?y ognia dru?yny piechoty na dalekim dystansie.

ZT – zdolno?? taktyczna (umiej?tno?ci) oddzia?w w danej formacji.

OD – odporno?? oddzia?w danej formacji. Faktor istotny przy dzia?aniach obronnych.

OF – ofensywno?? oddzia?w danej formacji.

AP, APC, APCR – rodzaje pociskw przeciwpancernych.

POB- pociski od?amkowo – burz?ce.2. Sytuacja taktyczna: informacja wy??cznie dla strony rosyjskiej!

Most na rzece Leithe p?nym wieczorem dnia poprzedniego zosta? z zaskoczenia opanowany przez batalion piechoty ze sk?adu 22 Brygady Zmotoryzowanej wzmocniony pododdzia?em z 207 Brygady Artylerii Samobie?nej. Rosjanie zaj?li te? po?o?on? na p?nocnym brzegu rzeki wie? Grunsdorf. Nieprzyjaciel stawia? bardzo s?aby opr i szybko wycofa? si?. Je?cy zeznali, ?e s? z II batalionu 1095 pu?ku Volksgrenadierw i mieli broni? mostu. Rozpoznanie lotnicze przeprowadzone wczoraj w p?nych godzinach popo?udniowych wykry?o liczne kolumny zmotoryzowane pod??aj?ce na p?noc od rzeki w kierunku na Wiede?. Prawdopodobnie s? to pododdzia?y z rozbitej 3 Dywizji Pancernej SS ,,Totenkopf”. Ataki lotnicze zada?y przeciwnikowi znaczne straty ale nie powstrzyma?y ruchu. Opanowanie przeprawy umo?liwia wyprowadzenie z przycz?ka uderzenia si? pancernych, ktre przetnie drog? odwrotu 3 D.Panc.SS. W zwi?zku z powy?szym nale?y si? spodziewa? podj?cia przez nepla prb likwidacji przycz?ka. Czujki meldowa?y, ?e przeciwnik przez ca?? noc okopywa? si? na nowych pozycjach. Godzin? temu s?ycha? by?o z kierunku p?nocnego odg?osy pojazdw g?sienicowych.

W celu wsparcia obrony pod??a batalion czo?gw ze sk?adu 18 Korpusu Pancernego wzmocniony piechot?. Przyb?dzie po godzinie 06.00. (dok?adniejszy termin nie jest znany z uwagi na chwilowy brak ??czno?ci). Pozosta?e jednostki brygady dotr? nie wcze?niej ni? po godzinie 09.00. Wsparcie lotnicze nie jest na razie mo?liwe z uwagi na poranne mg?y, ktre - jak nale?y s?dzi? po do?wiadczeniach poprzednich dni utrzymaj? si? do godz. 09.00.

Zadanie:

Pododdzia?y 22 Brygady Zmotoryzowanej przy wsparciu jednostek z 18 Korpusu Pancernego do godziny 09.00 maj? utrzyma? si? na przycz?ku po p?nocnej stronie rzeki uniemo?liwiaj?c przeciwnikowi zablokowanie mostu. Po tym czasie nale?y si? spodziewa? dalszego znacz?cego wsparcia l?dowego oraz intensywnego dzia?ania lotnictwa szturmowego.

Si?y:

1.2 batalion 22 Brygady Zmotoryzowanej (w sile wzmocnionej kompanii).

dowdztwo kompanii (KZ 1,5/ DZ 0,5/ ZT 5/ OD 8/ OF 6).

pluton mo?dzierzy 82 mm – 3 sztuki (15 ,,kolejek” amunicji)

pluton CKM – 3 sztuki.

3 x pluton fizylierw

sk?ad plutonu: dowdztwo; 3 x dru?yna; sekcja z rusznic? ppanc w 1 dru?ynie.

1 x ppanc 45/70 (APC, APCR, POB) + jepp.

?rodki transportowe odes?ano na po?udniowy brzeg rzeki.

2.bateria z 207 Brygady Artylerii Samobie?nej.

3 x SU 57 (APC, POB)

1 x Half Track AA (Viper)

1 x BA 64

3.jako posi?ki: batalion ze sk?adu 18 Korpusu Pancernego (w sile kompanii).

dowdztwo: 1 x T 34/85 (APC, APCR, POB)

3 x pluton pancerny, ka?dy po: 3 x T 34/85 (APC, APCR, POB).

kompania fizylierw (KZ 1,5/ DZ 0,5/ ZT 5/ OD 8/ OF 6) – w sile plutonu.

sk?ad: dowdztwo; 3 x dru?yna; sekcja z rusznic? ppanc w 1 dru?ynie.

sprz?t w/wym.: 4 x Scout Car.

pluton rozpoznawczy: 3 x BA 64

Posi?ki nadje?d?aj? drog? z S – E. Pocz?tek wej?cia na plansze: w 6 ruchu.

Fortyfikacje:

pododdzia?y piechoty na p?nocnym brzegu rzeki: mog? by? w do?kach strzeleckich.

pluton mo?dzierzy mo?e by? rozmieszczony na po?udniowym brzegu rzeki. Jest okopany.

armata ppanc jest okopana i dodatkowo posiada 1 zapasowe stanowisko ogniowe.

SU 57 mog? by? okopane tylko je?eli zajmuj? stanowiska w lesie.

pozosta?e jednostki nie s? okopane.3. Sytuacja taktyczna: informacja wy??cznie dla strony niemieckiej!

Most na rzece Leithe p?nym wieczorem dnia poprzedniego zosta? z zaskoczenia opanowany przez rosyjski oddzia? zmotoryzowany o nieznanej sile. Rosjanie zaj?li te? po?o?on? na p?nocnym brzegu rzeki wie? Grunsdorf. Broni?cy mostu II batalion 1095 pu?ku Volksgrenadierw opu?ci? pozycj? prawie bez walki (jego dowdca zosta? ju? zdj?ty ze stanowiska i b?dzie oddany pod s?d polowy). Pozostawienie przeprawy w r?kach przeciwnika zagra?a – w przypadku wyprowadzenia z przycz?ka uderzenia si? pancernych – drodze odwrotu rozbitej 3 Dywizji Pancernej SS ,,Totenkopf”. Rozpoznanie lotnicze przeprowadzone wczoraj w p?nych godzinach popo?udniowych rozpozna?o liczne kolumny pancerno – zmotoryzowane pod??aj?ce w kierunku przepraw na Leithe. W zwi?zku z powy?szym niezb?dne jest wyrzucenie Rosjan z Grunsdorf i ponowne zablokowanie mostu. Stosowny rozkaz wyda? ju? sztab 3 D.Panc. SS.

Do wykonania zadania wyznaczono Kampfegruppe ,,Older”, ktrej podporz?dkowano II/1095 p. Volksgrenadierw. oraz inne jednostki operuj?ce w rejonie Grunsdorfu. Koncentracje si? zako?czono dopiero o godzinie 05.00. Natarcie ma wyruszy? o godzinie 06.00. Wsparcie lotnicze nie jest przewidziane. Poranne mg?y powinny utrzyma? si? do godz. 09.00. Ubezpieczenia volksgrenadierw zameldowa?y, ?e w nocy od strony przeciwnika s?ycha? by?o warkot silnikw.

Zadanie:

Do godziny 09.00 odzyska? wie? i zablokowa? most. Po tej godzinie nale?y si? spodziewa? – tak jak w dniach poprzednich intensywnego dzia?ania lotnictwa szturmowego nieprzyjaciela.

Si?y:

1. II bat. 1095 p. Volksgrenadierw.

dowdztwo batalionu – 1 x kubelwagen.

pluton mo?dzierzy 81 mm – 3 sztuki (12 ,,kolejek” amunicji)

2 x kompania Volksgrenadierw (KZ 0,75/ DZ 0,5/ ZT 5/ OD 5/ OF 6).

sk?ad kompanii: dowdztwo; 2 x pluton.

sk?ad plutonu: dowdztwo; 3 x dru?yna; sekcja KM z dwoma karabinami maszynowymi. Ka?da pierwsza dru?yna ma panzerschrecka.

2. 7 bateria 43 reg. plot.

2 x FLAK 41 (APC, POB) z ci?gnikami Sd.Kfz. 7.

3. Kampfgruppe ,,Older” – oddzia?y zbiorcze. Ca?o?? traktowa? jak kompanie.

dowdztwo: 1 x kubelwagen; 1x PZ V ,,Pantera” (APC, POB)

pluton rozpoznawczy: 1 x Sd.Kfz 222; 1 x Sd.Kfz 234/2 ,,Puma” (APC, POB)

pluton dzia? szturmowych: 4 x STuG IV (APC, POB)

pluton niszczycieli czo?gw: 3 x Sd.Kfz.251/22 (APC, POB)

pluton plot: 2 x Sd.Kfz.7/2 (AA 37)

kompania grenadierw pancernych SS (w sile plutonu) (KZ 1,75/DZ 1,5/ZT 7/ OD 7/ OF 7).

sk?ad: dowdztwo, 3 x dru?yna. Pierwsza dru?yna ma panzerschrecka.

sprz?t w/wym.: 1 x Sd.Kfz.251/3; 3 x Sd.Kfz.251/1; 1 x Sd.Kfz.251/10 (AP, POB); 1 x Sd.Kfz.251/9 (AP/APC, POB).

Pododdzia?y II/1095 pu?ku Volksgrenadierw mog? by? w do?kach strzeleckich. Pozosta?e jednostki nie s? okopane.

Komentarze

Nd 09 Lip, 2006 Hubert napisał:
Chcia?bym zwrci? uwag? na fakt, ?e jest to dzia? do?? nowy, istniej?cy od kwietnia tego roku. Nie nale?y wi?c, chyba, oczekiwa? jakiej? niesamowitej liczby scenariuszy. Czy te? mo?e w ramach jakiego? "czynu spo?ecznego" (cho? teraz to pewnie by?by raczej "czyn narodowy"...) wszystcy autorzy maj? zasi??? do pisania scenariuszy?
Je?eli si? popatrzy na liczb? wy?wietle?, to bez problemu daje si? znale?? materia?y, ktre ciesz? si? o wiele mniejszym zainteresowaniem Czytelnikw, ni? scenariusze.

Pozdrawiam

Czw 06 Lip, 2006 Marcin G napisał:
Postanowili?my kiedy? publikowa? scenariusze i nie mam zamiaru si? z tego wycofywa?. Chcia?em tylko uzyska? informacje, jaki jest zakres ich "wykorzystywania" i czy sam sposb ich prezentowania jest dobry (tekst oglny dla zach?ty, potem tekst, ktry nie powienien by? czytany przez graczy itd.). By?oby fajnie, gdyby poza twrc? scenariusza kto? go jeszcze rozegra? - my?l?, ?e tego ?yczy sobie tak?e jego Autor. A to, ?e scenariuszy jest ma?o, nie ulega w?tpliwo?ci. Zgadzam sie, ?e jak b?dzie ich wi?cej ?atwiej b?dzie mo?na "zadowoli?" innych graczy.

Śr 05 Lip, 2006 pawel11 napisał:
Scenariusz rozegrano. Wyniki by?y bardzo ciekawe. Z opublikowaniem raportu chcia?bym poczeka? na artyku? o systemie G.I. Commander. Ze ,,smaczkw", ktre mia?y mnejsce w trakcie walki podam, ?e jedyna ,,Pantera" skasowa?a 3 T34, ukryte SU57 i okopany ckm. I sama prze?y?a bitw?. pozdrawiam.

Pon 03 Lip, 2006 nEY napisał:
Czo?giem (to taki uk?on w stron? graczy II W?:) )

Moim zdaniem pytanie jest dosy? dziwne. Pomys? publikowania scenariuszy wyszed? (o dziwo) od samych graczy - toczy?a si? na ten temat rozmowa. Moim zdnaiem na stornach takich jak ta powinny znajdowa? sie informacje przydatne dla graczy - czyli recenzje figurek, przepisw (tylko recenzje, a nie na zasadzie ,,no fajna gra kupicie j? u mnie 20% taniej"), jak malowac figurki, organizacje armii i w?asnie scenariusze. Kto? kto chc? zagra? w jak?? gr? z powiedzmy wojen napoleonskich, a troche brak mu informacji i doswiadczenia w robieniu scenariuszy, po prostu wchodzi i bierze to co inni ju? wyprobowali. I tyle. Czy ktos bedzie gra? - moze tak, moze i nie, ale skoro scenariusze maj? byc ,,ma?o atrakcyjne" dla tej strony to powstaje pytanie o jej ,,wargamingowy" charkter. Mozna bowiem zamieszca? artyku?y historyczne i bardzo fajnie (uwa?am, ?e stoj? na bardzo wysokim poziomie i bardzo dobrze), ale je?li bed? zamieszczane g?ownie i prawie wy??cznie artyku?y historyczne to zmieni si? przenaczenie tej strony - b?dzie po prostu jend? z wielu o wojnach w sensie oglnym.
Inn? spraw? jest, ?e nikomu jak zwykle nie chce si? nic zrobi? - napisanie scenariusza dla siebie to nie problem, gorzej napisa? co? dla innych.
Ja sam kelpi? si? w pier? ale obiecuuj?, ?e nied?ugo wy?l? obiecywany scenariusz ,,saski' do drugiego dnia pod Wagram i scenariusz pierwszej bitwy pod Landshut. Mam nadziej?, ze kto? zechce kiedy? w nie pograc - poki co jest zbyt ma?o scenariuszy, ?eby pojawi?y si? opinie o wynikach bitew. Potrzeba ich wiele aby zadowoli? graczy (i nie jest to z?o?liwosc - kazdy ma inne upodobania) i wtyedy b?dzie to mia?o wymierny efekt.

Pozdrawiam

Pon 03 Lip, 2006 Marcin G napisał:
To pisa?em ja Jarz?bek Wac?aw...
A tak na powa?nie, nawet redaktor mo?e nie zauwa?y? ?e si? nie zalogowa?, przepraszam :)

Pon 03 Lip, 2006 Go?? napisał:
Po ilo?ci ods?on wnioskuj?, ?e przynajmniej kilkana?cie osb przeczyta?o ten scenariusz, cho?by w cz??ci. Czy kto? go zamierza rozegra?? Pytanie jest nieco szerszej natury i dotyczy w ogle sensu publikowania scenariuszy.
W tym konkretnym przypadku pewnie sprzyda?aby si? mapka, ale w?a?ciwie s?dzia (lub gracze) powinien/powinni upora? si? bez problemu z ustawieniem terenu.


Dodaj komentarz