.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Artykuł - The Ghost of Cannae:.
Wargaming Zone     
¦roda godzina 08:00,
17 paĽdziernik 2018

The Ghost of Cannae
Data: Sob 29 Sty, 2011
Autor: Hubert K?ak
Recenzja ksi??ki pira Roberta L. O'Connella wydanej przez Random House

The Ghost of CannaeOpis:
Tytu?: The Ghost of Cannae, Autor: Robert L. O'Connell, wydawca: Random House, rok wydania 2010, oprawa: twarda, j?zyk: angielski, ISBN 978-1-4000-6702-2, ilo?? stron: 310, ilo?? map: 6.

Recenzja:
Ksi??ka nale?y do serii wydawnictwa Random House, po?wi?conej kluczowym bitwom historii. Osoba autora oraz jego dotychczasowy dorobek publicystyczny i akademicki daj? gwarancj? starannego opracowania tematu. A tematem tym jest druga wojna punicka. Zdecydowanie wojna punicka, a nie tytu?owa bitwa pod Kannami, której po?wi?conych jest nieca?e 40 stron. W przypadku pozycji dotycz?cej bitwy mniej odleg?ej w czasie, mo?na by to uzna? za wad?, w przypadku wydarze? od których dziel? nas 22 stulecia jest to raczej zaleta. Po prostu o tych wydarzeniach wiemy niewiele.

I w?a?nie temu, co faktycznie wiemy, po?wi?cony jest pierwszy z rozdzia?ów, który przypomina zachowane ?ród?a literackie oraz istniej?ce (lub dok?adniej - praktycznie nie istniej?ce) ich potwierdzenia artefaktami materialnymi z wykopalisk. Kolejne dwa rozdzia?y po?wi?cone s? funkcjonowaniu armii i pa?stw dwóch g?ównych adwersarzy. Rozdzia? czwarty omawia specyfik? armii Hannibala i jej dowódcy na tle armii kartagi?skiej (o ile takiego poj?cia mo?na u?ywa? w stosunku do si? zbrojnych pa?stwa polegaj?cego g?ównie na zaci?gu najemników). Kolejny rozdzia? po?wi?cony jest drodze Hannibala do Italii i wydarzeniom w Italii poprzedzaj?cych bitw? pod Kannami. Rozdzia? szósty omawia tytu?ow? bitw?, za? dwa kolejne po?wi?cone s? jej konsekwencjom. Ostatni rozdzia?, to kampania afryka?ska i bitwa pod Zam?.

Ksi??ka napisana jest w przejrzysty i czytelny sposób, a wa?niejsze fakty i tezy poparte s? przypisami. Autor nie zmy?la faktów, tam gdzie nie s? one znane, a je?eli cytuje jaki? „kinowy" opis wydarze? zawsze powo?uje si? na konkretne ?ród?o. Nie ma te? „partyzanckich" wycieczek w celu udowodnienia jakich? tez, na poparcie których nie ma konkretnych dowodów. Nie wiemy któr? prze??cz? przesz?a armia Hannibala, nie wiemy gdzie dok?adnie rozegra?a si? sama bitwa. I autor nie usi?uje nam wmówi?, ?e wie lepiej.

Z punktu widzenia wargamingowego ksi??ka jest bardzo interesuj?ca i godna polecenia, co najmniej z kilku powodów. Po pierwsze ?wietnie ilustruje, jaki wp?yw na efektywno?? oddzia?ów ma ich wyszkolenie. Niekoniecznie wyszkolenie indywidualne, sprowadzaj?ce si? do machania mieczem, a raczej to na nieco wy?szym, zespo?owym poziomie. Pomi?dzy Kannami i Zam? Rzymianie nie wprowadzili ?adnej nowej technologii, ani uzbrojenia, a jednak ich armia pod Zam? walczy?a zdecydowanie bardziej efektywnie. Po drugie, mo?emy krok po kroku prze?ledzi? jak mo?na przegra? wojn? wygrywaj?c wszystkie bitwy, poza ostatni?. Taktyczne sukcesy niekoniecznie przek?adaj? si? na sukces strategiczny. Wreszcie mo?na zauwa?y?, ?e pewne dzia?ania s? zale?ne od konwencji kulturowej. Przypuszczam, ?e ka?dy z graczy odwiedzaj?cych ten portal uzna?by za do?? oczywiste manewry i zasadzki stosowane przez Hannibala, podobnie jak za oczywiste uzna?by zabezpieczenie si? przed nimi. Tymczasem dla Rzymian by?y one przez d?ugi czas ca?kowitym zaskoczeniem, wr?cz swego rodzaju wojskowym oszustwem i z?amaniem zasad.

W mojej ocenie ksi??ka jest godna polecenia wszystkim zainteresowanym okresem drugiej wojny punickiej i szerzej wojskowo?ci? staro?ytn?. Wnioski autora dotycz?ce procesów spo?ecznych b?d? interesuj?ce równie? dla osób interesuj?cych si? histori? staro?ytn?.

Mo?e jeszcze nale?a?oby wyja?ni? czym jest ten tytu?owy duch? Mo?e jednak lepiej nie, niech pozostanie jaka? motywacja do przeczytania ksi??ki...

 


Komentarze

Dodaj komentarz