.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Artykuł - Majowa bitwa pod Mor?giem:.
Wargaming Zone     
¦roda godzina 07:37,
17 paĽdziernik 2018

Majowa bitwa pod Mor?giem
Data: Nd 09 Maj, 2004
Autor: Robert Kowalski
1.05.04, na przywitanie Unii Europejskiej, rozegrali?my w Niepo?omicach niedu?e starcie inspirowane dzia?aniami marsza?ka Bernadotte’a w rejonie Mor?ga w kampanii roku 1807

Wprowadzenie

Plany i si?y koalicji

Plany i si?y francuskie

Przebieg bitwy

Straty stron

Podsumowanie rozgrywki

MapaWprowadzenie

1.05.04, na przywitanie Unii Europejskiej, rozegrali?my w Niepo?omicach niedu?e starcie inspirowane dzia?aniami marsza?ka Bernadotte’a w rejonie Mor?ga w kampanii roku 1807. Historycznie 25.01.1807 Bernadotte, dowodz?cy I Korpusem Wielkiej Armii, znajduj?c si? na zagro?onej odci?ciem od si? g?wnych pozycji, walczy? z awangard? armii rosyjskiej, prowadzon? przez gen. Markowa. Rosjanie prbowali wwczas zablokowa? drog? odwrotu I Korpusowi, pocz?tkowo posiadaj?c lokaln? przewag?. Nadej?cie reszty wycofuj?cych si? jednostek francuskich przewa?y?o ostatecznie uk?ad si? na korzy?? Francuzw i spowodowa?o wycofanie Rosjan. W efekcie bitwa pod Mor?giem umo?liwi?a I Korpusowi w miar? swobodny odwrt.

W naszej bitwie uczestniczy?y 3 osoby (czwarta ostatecznie nie dojecha?a na bitw?) reprezentuj?ce genera?w armii francuskiej i bawarskiej. Odwrcili?my nieco t?o historyczne, bo zadanie zaczepne otrzyma?a strona francuska, bronili si? natomiast Bawarzy i Austriacy ;-)Plany i si?y koalicji

Za?o?enia znane dla obu stron by?y nast?puj?ce: linia komunikacyjna wojsk koalicji antynapoleo?skiej, przebiegaj?ca przez miasto i most jest zagro?ona. Na jej os?on? przeznaczono grup? wojsk bawarskich, maj?cych zapewni? bezpiecze?stwo linii odwrotu dla nadci?gaj?cej brygady austriackiej. Miasto i most le??ce na drodze odwrotu s? kluczowymi punktami, ktrych utrzymanie pozwala na bezpieczne przej?cie Austriakw.

Dowdca bawarski (nazwijmy go Kronprinz Ludwig - w tym czasie nominalny dowdca 2.Dywizji Bawarskiej) wiedzia? o konieczno?ci utrzymania miasta przez minimum 4 godziny, kiedy to spodziewane by?o nadej?cie czo?owych elementw kolumny austriackiej.

Jednostki bawarskie:

1 batalion lekki,

2 bataliony liniowe

bateria piesza (6 x 6 pd, 2 hb)

pu?k szwole?erw ( 4 szwadrony - 12 figur)

- 1 gracz w randze genera?a

Pocz?tkowe rozmieszczenie jednostek bawarskich znajduje si? na za??czonym szkicu. By?o to te? w zasadzie rozmieszczenie ko?cowe, gdy? genera? bawarski poza zmianami kosmetycznymi nie wykona? ?adnego manewru w obronie.

Jednostki austriackie:

3 bataliony liniowe,

1 batalion landwery,

bateria konna ( 8 x 3 pd),

2 szwadrony huzarw ( 8 figur klasy D)Plany i si?y francuskie

Wojska francuskie przesz?y w tym dniu ok. 10 km, co spowodowa?o rozci?gni?cie kolumny marszowej. Dowdca francuski (powiedzmy gen. Dupont z I Korpusu) mia? za sob?, w odleg?o?ci 10 km, kolejn? cz??? si? swojego korpusu (6 batalionw, bateria piesza), z pu?kiem dragonw.

Jego zadanie polega?o na przeci?ciu linii komunikacyjnej przeciwnika i zablokowaniu drogi odwrotu Austriakom. Czas nadej?cia Austriakw by? dla niego nieznany, tak?e si?y broni?ce dost?pu do linii komunikacyjnej pozostawa?y dla niego nieznane. Jak wi?c widzimy czas odgrywa? w bitwie zasadnicz? rol?.

Francuska piechota by?a rozci?gni?ta w kolumnie marszowej, ok. 3 km przed miastem. Z przodu, ok. 500 m od czo?a kolumny piechoty, znajdowa? si? rozwini?ty w lini? pu?k huzarw pe?ni?cy rol? stra?y przedniej brygady.

Jednostki francuskie: Dywizja gen. Duponta w sk?adzie: 1 Brygada (pod bezpo?rednim dowdztwem Duponta) i 2 Brygada ( gen. Legendre) - ??cznie:

6 batalionw liniowych,

bateria piesza (6 x 8pd, 2 hb),

pu?k huzarw (3 szwadrony, 16 figur)

- 1 gracz w randze genera?a dywizji (Dupont) i 1 genera? brygady (Legendre)Przebieg bitwy

Genera? Dupont rozpocz?? od dok?adnego sprawdzenia kawaleri? du?ego kompleksu le?nego bezpo?rednio przed kolumn? piechoty (wcze?niej mia? informacje tylko o drodze przez las). Nie napotykaj?c na oddzia?y przeciwnika huzarzy rozpoznali tak?e g?sty las i wiosk? na prawym skrzydle oraz wi?kszy, rzadki las na lewym skrzydle, nadal nie stwierdzaj?c obecno?ci przeciwnika. Stoj?cy w szczerym polu za strumieniem szwadron szwole?erw w szyku zwartym, ?ci?gn?? wreszcie na siebie wszystkie 3 szwadrony huzarw francuskich, po czym wycofa? si? za rzek? nie podejmuj?c walki. Huzarzy po ostrzelaniu przez ukryt? w zbo?u kompani? wolty?erw nie prbowali dalej naciska? w tym kierunku i wycofali si? na bezpieczn? odleg?o?? ok. 400 metrw od pozycji bawarskich.

W tym czasie maszeruj?ca kolumna piechoty francuskiej podchodzi?a pod las; kolejne bataliony przeformowywa?y si? w kolumn? dywizjonow?, a nast?pnie wchodzi?y w g??b lasu . Spowodowa?o to oczywi?cie znaczny korek i szereg op?nie? zwi?zanych z konieczno?ci? zatrzymania reszty kolumny w chwili przeformowywania czo?owego batalionu. Bataliony 1. Brygady otrzyma?y rozkaz utworzenia szyku bojowego, a nast?pnie wykonania uderzenia ruchem przyspieszonym w szyku zwartym na g?sty las (patrz mapka). Wi?za?o si? to z konieczno?ci? marszu podwjnym ruchem najpierw przez kilkaset metrw rzadkiego lasu, dalej pust? przestrze?, strumie? i wreszcie sam g?sty las. W chwili, kiedy pierwsze strza?y z bawarskich sztucerw zdradzi?y prawdziw? pozycj? piechoty bawarskiej, rusza?o w?a?nie natarcie 1. Brygady na sprawdzony wcze?niej przez huzarw (sic!) pusty las na prawym skrzydle, w wid?ach niemo?liwej do przebycia rzeki. Brygada osi?gn??a nakazan? jej pozycj? ze znacz?cym stopniem dezorganizacji (24 punkty jednego z batalionw), na tym w zasadzie zako?czy? si? te? jej udzia? w bitwie. Przez kolejn? godzin? odpoczywa?a, wykonuj?c jedynie drobne przesuni?cie w kierunku du?ego lasu w centrum za rzek?. Nale?y odnotowa? te? kilkunastu zabitych w skrajnym lewym batalionie, ktry ?ci?gn?? na siebie ogie? baterii bawarskiej, ale ?ci?gni?cie na siebie ognia artylerii by?o te? ostatnim osi?gni?ciem tej jednostki.

Na lewym skrzydle 1.Brygady stan??a bateria 8pd, ktra po rozwini?ciu si? na pozycji bojowej podj??a pojedynek artyleryjski z bateri? bawarsk? ostrzeliwuj?c? piechot? francusk? i ostatecznie zmusi?a Bawarw do wycofania si? w g??b lasu. Stoj?c pomi?dzy Brygadami, utrudni?a jednak komunikacj? i mo?liwo?? manewru pomi?dzy nimi.

2. brygada pod dowdztwem bardzo energicznego gen. Legendre rozwin??a si? w tym czasie do natarcia na lewo od w?asnej baterii, w kierunku na du?y las po drugiej stronie rzeki. Jej trzy bataliony w jednym rzucie w linii ruszy?y bez chwili wahania w kierunku przeciwnika. Bataliony by?y os?aniane ?a?cuchem tyralier z kompanii wolty?erskich. Gdy okaza?o si?, ?e lasy na lewo nie zosta?y wcze?niej rozpoznane przez huzarw, Legendre os?oni? si? od zagro?onej strony ma?ymi czworobokami dwch kompanii wolty?erskich, umo?liwiaj?c bezpieczne przej?cie reszty pu?ku na pozycje wyj?ciowe do natarcia na las. Po wykonaniu zadania kompanie wolty?erskie ponownie os?oni?y od czo?a ca?e ugrupowanie.

W mi?dzyczasie huzarzy francuscy zaj?li si? sprawdzaniem najbli?szych lasw na lewej flance ugrupowania, jeden szwadron przekroczy? rzek? i z wyra?nym rozkazem nie rozpoznawania kompleksw le?nych po drugiej stronie rzeki wszed? pomi?dzy nie i kierowa? si? dalej na miasto. Tu jednak dalsz? jego podr? przerwa?y dwa szwadrony szwole?erw bawarskich, ktre z nierozpoznanego ;-) lasu wypad?y na ty? huzarw, zmusi?y ich do szeregu unikw i ostatecznie do rejterady w kierunku rzeki, przez ktr? w tym czasie przesz?a reszta pu?ku. Atak na flank? ostatniego ze szwadronw z tego samego, nierozpoznanego lasu, wyrzuci? ostatecznie huzarw francuskich z powrotem za rzek?.

Dalej wydarzenia nabra?y du?ego przyspieszenia. Dowdca 2. Brygady rzuci? do natarcia przez rzek? swoich wolty?erw, ktrzy zwarli si? w walce z lekk? piechot? bawarsk?, broni?c? linii lasu. Bateria bawarska pod bezpo?rednim dowdztwem Kronprinza dokonywa?a skomplikowanych manewrw w obr?bie ca?ego kompleksu le?nego. W ko?cu znalaz?a si? w ?rodku lasu, za pozycj? w?asnej lekkiej piechoty, a wi?c niezdolna do prowadzenia ognia. Ostatecznie nie zd??y?a odda? ani jednego strza?u w kierunku batalionw 2. Brygady, zmiesza?a natomiast w?asny odwodowy p?batalion lekkiej piechoty i naby?a kilka punktw dezorganizacji. Gen. Legrendre przeszed? nast?pnie przez rzek? jednocze?nie trzema batalionami w szyku zwartym i uderzy? na las. Skrajny lewy batalion mia? jednak nieszcz??cie dosta? si? pod szable szwadronu szwole?erw bawarskich. Nie zd??y? sformowa? czworoboku, Bawarzy atakiem z flanki, wzd?u? rzeki, doprowadzili do prze?amania i zmusili go do ucieczki z powrotem przez rzek?. Na karkach Francuzw wjechali w ?rodek ich ugrupowania, prawie pod bateri? artylerii, wzi?li te? troch? je?cw. ?rodkowy batalion doszed? do linii walcz?cych ze sob? wolty?erw i wszed? w g??b lasu. W ci??kiej walce wr?cz przepchn?? i zmusi? do ucieczki broni?c? si? przed nim kompani? tyralierw, jednak kontratak p?batalionu lekkiego prowadzonego osobi?cie przez Kronprinza Ludwiga zmusi? go do ucieczki z lasu i przez rzek? z powrotem na pozycje wyj?ciowe. Ostatni batalion francuski wszed? w las bez istotnego przeciwdzia?ania ze strony Bawarw (ostrza? z daleka przez kompani? wolty?erw ukryt? w zbo?u), a jego kompania wolty?erw zaszar?owa?a z flanki na zaprz??on? bateri?. W tym momencie bateria mia?a 4 punkty dezorganizacji, nie podda?a si? wi?c od razu, lecz prbowa?a wykona? unik i oddali? si? z zagro?onego obszaru. W wyniku testu okaza?o si?, ?e zorganizowany unik przed atakiem jest niemo?liwy i w efekcie bateria zacz??a ucieka?. Jak si? okaza?o ucieczka ta zako?czy?a si? ju? na linii niedalekiego lasu.

W mi?dzyczasie bowiem kawaleria francuska wykorzysta?a wreszcie swoj? przewag? liczebn? i atakiem od czo?a oraz z flanki zmusi?a dwa szwadrony szwole?erw bawarskich do uniku w kierunku miasta. Wychodz?ca z lasu bateria (odpowiednio ju? zdezorganizowana z przyklejonymi do niej w walce wr?cz wolty?erami) wysz?a wprost pod szar?? jednego ze szwadronw i zmuszona zosta?a do poddania si?. Inny szwadron huzarw zaatakowa? z impetem zdezorganizowan? po walce z wolty?erami francuskimi lekk? piechot? bawarsk? na skraju lasu i zmusi? j? do ucieczki.

Do chwili, kiedy to si? wydarzy?o, min??y ju? 2,5 godziny bitwy (21.15 w rzeczywisto?ci) i w tym momencie zmuszeni byli?my przerwa? starcie.Straty stron

Francuzi

6 figurek piechoty

1 figurka huzarw,

Bawarzy

1 figurka szwole?erw,

2 figurki lekkiej piechoty,

ca?a bateria wzi?ta do niewoli

i prawdopodobnie p?batalion lekkiej piechoty (w chwili zako?czenia by? zdezorganizowany po walce wr?cz, mia? na ty?ach batalion francuski i atakuj?cych od flanki huzarw).Podsumowanie rozgrywki

Pierwsza faza bitwy zosta?a szcz??liwie o w?os wygrana przez Francuzw, g?wnie dzi?ki zdecydowanemu dzia?aniu dowdcy 2. Brygady. Najbardziej jednak swj sukces zawdzi?czaj? Francuzi powa?nym b??dom strony bawarskiej. Jako g?wne wymieni?bym fatalne dowodzenie artyleri? i brak jakiegokolwiek manewru w obronie (chocia? odwodowy batalion liniowej piechoty w kolumnie dywizjonowej by? gotowy ok. 400 metrw bezpo?rednio za miejscem g?wnych walk). Bateria artylerii poza kilkoma salwami w kierunku 1.Brygady i huzarw nie zdzia?a?a niczego. W najmniejszym stopniu nie wspar?a swojej piechoty w chwili natarcia 2.Brygady francuskiej. Zosta?a wzi?ta bez jednego strza?u, poniewa? nie mia?a dostatecznej os?ony piechoty na swoich skrzyd?ach. A nie mia?a tej os?ony, bo Kronprinz nie ruszy? ?adnej ze swoich odwodowych jednostek nawet o krok. Dodatkowo je?d??c po lesie niepotrzebnie zdezorganizowa?a si?, co ostatecznie zadecydowa?o o jej poddaniu.

W?rd b??dw francuskich – bo i takich nie brakowa?o – wymieni?bym z?y wybr miejsca pierwszego ataku (pusty g?sty las, sprawdzony wcze?niej przez huzarw, na dodatek w wid?ach rzeki niemo?liwej do przebycia), le??cy zupe?nie na uboczu w stosunku do g?wnej pozycji obrony Bawarw. Do tego przyspieszone marsze po lasach i d?ugi dystans biegu spowodowa?y du?? dezorganizacj? 1. Brygady. Nie wzi??a ona udzia?u w dalszych dzia?aniach, b?d?c oddalona od g?wnego rejonu walk o kilkaset metrw i oddzielona bateri?. Nie stanowi?a wi?c ?adnego wsparcia dla atakuj?cej brygady gen. Legrendre’a , ktremu tylko dzi?ki wojennemu szcz??ciu uda?o si? skutecznie rozmie?ci? jeden batalion piechoty w kluczowym dla zdobycia terenu zabudowanego lesie, gdy dwa pozosta?e zosta?y odrzucone na pozycje wyj?ciowe. Zwracam te? uwag? na fatalne b??dy w rozpoznaniu, ktre tylko dlatego nie mia?y powa?nych nast?pstw, ?e Bawarzy mieli zbyt ma?e si?y i skoncentrowali si? na obronie w terenie zabudowanym i lesie przed nim. Wszystko razem zabra?o Francuzom niepotrzebnie du?o czasu.

Sposb rozpoznawania kawalerii by? sporym zaskoczeniem, bo rozkazy mwi?y wprost o nie rozpoznawaniu lasw po drugiej stronie rzeki, w ktrych mg?by przecie? by? przeciwnik ;-) Dodatkowo ?aden z lasw na lewej flance nie by? rozpoznany do momentu, a? gen. Legrendre zapyta? o bezpiecze?stwo swojego lewego skrzyd?a.

W chwili przerwania walk w mie?cie (teren zabudowany 500x700m) pozostawa?y jeszcze 2 bawarskie bataliony liniowe, przed miastem w zbo?u 2 kompanie wolty?erw, do dyspozycji Bawarzy mieli te? 3 szwadrony szwole?erw z czwartym powracaj?cym z je?cami (lub bez, gdyby kto? zechcia? ich odbija?). Do terenu zabudowanego ucieka?y 3 kompanie lekkiej piechoty. Do nadej?cia Austriakw pozosta?o 1,5 godziny, a Francuzi mieli 2 uciekaj?ce bataliony i pewien zam?t w swoich szeregach ;-). Czy uda?o by si? im zatrzyma? Austriakw - mo?e tak, mo?e nie. Podsumowuj?c- pierwsz? faz? wygrali Francuzi, jednak oceniaj?c za?o?enia wst?pne i ca?? bitw?, nale?y oznajmi? remis.

Jako Autor scenariusza, patrz?c na przygotowany teren, spodziewa?em si? raczej prb przej?cia przez rzek? w kierunku na ma?y las, na lewym skrzydle Francuzw, w oparciu o ktry mo?na by nast?pnie przeprowadzi? natarcia na du?y las od boku - dla unikni?cia forsowania rzeki na moment przed spodziewan? walk? wr?cz. Zdobycie du?ego lasu zmusza?o Bawarw w centrum do wycofania si? do terenu zabudowanego, pozwala?o te? na podej?cie do terenu zabudowanego przy minimum strat od ognia artyleryjskiego. Jak si? okaza?o gracze postanowili rozegra? bitw? inaczej...

Gratuluj? graczom i do nast?pnego razu. R.Mapa


Komentarze

Śr 12 Maj, 2004 Hubert napisał:
Tak zdezorganizowana zostala, o ile dobrze zrozumialem, cala brygada. Sadze wiec, ze liczyli na to, iz przeciwnik nie zdola ich wszytkich upilnowac ;-)

Pozdrawiam

Śr 12 Maj, 2004 Pawe? Z. napisał:
Si?ami francuskimi dowodzi? chyba ,,genera? Chaos". Walcz? na ,,Napoleonie" 11 lat ale po raz pierwszy s?ysz?, ?e kto? sam zdezorganizowa? swj batalion do liczby 24 punktw dezorganizacji. Przecie? gdyby pojawi? si? w pobli?u jaki? szwadron wroga to baon z?o?y? by bro? (czterokrotnie;-). pozdrawiam.

Wt 11 Maj, 2004 Hubert napisał:
Rozumiem, ze to ze wzgledu na wstapienie do unii, w bitwie uczestniczyly tylko wojska narodow nalezacych obecnie do Unii?

Bo zdaje sabie sprawe, ze autor scenariusza moze wszystko, ale w 1807 Austriacy nie walczyli, a Bawarzy nie po tej stronie.

Co oczywiscie nie zmienia faktu, ze opis bardzo zajmujacy, a stosowana taktyka oryginalna, nawet bardzo oryginalna...

Pozdrawiam


Dodaj komentarz